Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Weids Wonen & Slapen: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Weids Wonen & Slapen;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Weids Wonen & Slapen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Weids Wonen & Slapen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn (zichttermijn) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van artikelen en/of diensten, waarvan de leverings-- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Weids Wonen & Slapen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van Weids Wonen & Slapen

Weids Wonen & Slapen exploiteert meerdere webwinkels en heeft een fysieke (offline) winkel te Bitgum. Weids Wonen & Slapen houdt zich o.a. bezig met de verkoop van dekbedden, kussens, matrassen, slaapkamer interieur in het algemeen en bedtextiel.

Adres en contact gegevens:

Weids Wonen & Slapen
Alddyk 18
9044 MN Bitgum

Telefoon: +31 (0)58 289 41 25
E-mail: klantenservice@weidswonenenslapen.nl

BTW nummer: NL857778195B01
KvK nummer: 69197024

Bankgegevens:
Nederland, Rabobank
IBAN/SEPE: NL98 RABO 0321 1353 18
BIC: RABONL2U

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weids Wonen & Slapen en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Weids Wonen & Slapen en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Weids Wonen & Slapen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden via de website geraadpleegd worden en op verzoek langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke artikel- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

Het aanbod en de teksten op de websites van Weids Wonen & Slapen zijn met zorg samengesteld, zodat de inhoud van de site actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Aan de inhoud van de teksten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Weids Wonen & Slapen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze websites ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De informatie die op deze sites wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide artikelen. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Weids Wonen & Slapen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Weids Wonen & Slapen niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van aflevering, indien vooraf bekend
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie - op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
 • de gedragscodes waaraan Weids Wonen & Slapen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van artikelen of diensten

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Weids Wonen & Slapen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Weids Wonen & Slapen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Weids Wonen & Slapen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Weids Wonen & Slapen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door consument dit schriftelijk dan wel langs elektronische weg mee te delen en zulks zonder dat Weids Wonen & Slapen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen bedrijfs-- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed artikel, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts.

Indien Weids Wonen & Slapen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de consument c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Weids Wonen & Slapen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Weids Wonen & Slapen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Weids Wonen & Slapen zal bij het artikel of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Weids Wonen & Slapen waar de consument met klachten terecht kan
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het artikel, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping

Indien Weids Wonen & Slapen zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van artikelen of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een artikel gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Weids Wonen & Slapen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen. Weids Wonen & Slapen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere artikelen met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een artikel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste artikel heeft ontvangen.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Indien Weids Wonen & Slapen de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien Weids Wonen & Slapen de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts uitpakken en beoordelen in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke (offline) winkel zou mogen doen.

Let op! Uitzondering hierop zijn klamboes, bed- en badtextiel. Hierbij geldt dat de consument uiteraard de verpakking wel mag openen om de stof te kunnen zien en voelen, maar het is hiervoor niet nodig deze in zijn geheel uit de verpakking te halen. Weids Wonen & Slapen kan de consument aansprakelijk stellen voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel als Weids Wonen & Slapen hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitvoering van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn. Bij voorkeur door middel van het retourformulier op een van de websites van Weids Wonen & Slapen aan Weids Wonen & Slapen, maar de consument mag zelf ook een brief of e-mail schrijven of het model herroepingsformulier gebruiken. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen is de koopovereenkomst een feit.

Uitgesloten voor omruiling en retourneren zijn de artikelen die speciaal op verzoek en naar specifieke wens van de consument zijn gemaakt.

Weids Wonen & Slapen mag de consument aansprakelijk stellen voor waardevermindering als blijkt dat het artikel bij omruiling of retourneren niet aan onderstaande criteria voldoet:

 • Het artikel is niet gebruikt
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd
 • Alle labels en kaartjes zijn aan het artikel bevestigd
 • De originele fabrieksverpakking is voor zover mogelijk onbeschadigd en niet beschreven of beplakt
 • Voor klamboes, bed- en badtextiel geldt dat deze niet uit de verpakking is geweest (de consument mag uiteraard de verpakking wel openen om zo de stof te kunnen zien en voelen, maar hiervoor is niet nodig het artikel in zijn geheel uit de verpakking te halen).

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de bovengenoemde melding, zendt de consument het artikel terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Weids Wonen & Slapen. Dit hoeft niet als Weids Wonen & Slapen heeft aangeboden het artikel zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het artikel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten als ook het risico van het terugzenden van het artikel. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Na ontvangst van het retour gestuurde artikel(en) zal Weids Wonen & Slapen het artikel door een deskundige laten onderzoeken.

De staat van het te retourneren artikel kent 4 variaties:

  1. Het artikel is onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden. Het artikel kan omgeruild worden of de consument ontvangt 100% van het aankoopbedrag retour.
  2. Het artikel is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd maar het artikel voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden. Het artikel kan met bijbetaling omgeruild worden of de consument ontvangt 90% van het aankoopbedrag retour.
  3. Het artikel is onbeschadigd, de originele verpakking ontbreekt. Het artikel voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden. Het artikel kan met bijbetaling omgeruild worden of de consument ontvangt 80% van het aankoopbedrag retour.
  4. Variatie 4. Het artikel voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 en 8 van de Algemene Voorwaarden. Het artikel kan met een eventuele bijbetaling omgeruild worden of de consument ontvangt een percentage (afhankelijke van de hoogte van de waardevermindering) van het aankoopbedrag retour.

De consument wordt na het onderzoek, zoals beschreven in voorgaande artikel, op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige. Indien de consument akkoord gaat met het oordeel kan het artikel omgeruild worden of zal Weids Wonen & Slapen het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken. Indien de consument niet akkoord gaat met het oordeel blijft het artikel eigendom van de consument en dient de consument, voor eigen rekening, binnen een termijn van 14 werkdagen het artikel op de locatie van aflevering (lees het retouradres van Weids Wonen & Slapen op te halen.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen heeft Weids Wonen & Slapen het bankrekeningnummer van de consument nodig. Consumenten uit België, Luxemburg en Duitsland dienen tevens het BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat de consument opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waar van de consument de betaling aan Weids Wonen & Slapen heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen aan de consument terug betaald minus de initiële betalings- en crediteringskosten. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van Weids Wonen & Slapen bij herroeping

Als Weids Wonen & Slapen de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Weids Wonen & Slapen vergoedt in beginsel alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Weids Wonen & Slapen in rekening gebracht voor het geretourneerde artikel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Weids Wonen & Slapen aanbiedt het artikel zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het artikel heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het artikel heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Weids Wonen & Slapen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Als de consument heeft betaald met een creditcard (Mastercard, Visa, Maestro of Paypal) mag Weids Wonen & Slapen de extra betaalkosten die hier mee gemoeid in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.

Weids Wonen & Slapen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als die de consument heeft gebruikt.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Weids Wonen & Slapen kan de navolgende artikelen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
artikelen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Weids Wonen & Slapen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij artikelen, digitale inhoud en/of diensten door Weids Wonen & Slapen worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de artikelen, digitale inhoud en/of diensten af te nemen
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
 • Verzegelde artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen
 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument

Artikel 11. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Weids Wonen & Slapen artikelen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Weids Wonen & Slapen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Weids Wonen & Slapen dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van artikelen of diensten genoemde prijzen zijn op alle website van Weids Wonen & Slapen inclusief BTW.

Artikel 12. cadeaubon

Het referentiebedrag bestaat enkel uit de netto artikelwaarde. De reguliere cadeaubon wordt geaccepteerd bij een minimale besteding van 50 euro (exclusief bonwaarde) en is niet geldig op reeds afgeprijsde en/of met korting aangeboden artikelen. Iedere bon is voorzien van een code. Dit kan een nummercode, een tekstcode of een combinatie hiervan zijn.

Weids Wonen & Slapen behoudt zich het recht voor om een cadeau- of korting bon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele (in geval van elektronische bon, de e-mail die door Weids Wonen & Slapen aan de consument is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen voor de tegenwaarde van de bon. Om een bon te gebruiken dient u de door u geselecteerde artikelen in de "winkelwagen" te plaatsen. Bij het afronden van de bestelling kan de consument in de kassa de kortingsbon code vermelden op de plaats die hiervoor voorzien is. De korting of de tegenwaarde van een cadeaubon komt dan op het rekeningoverzicht en wordt direct verrekend op het totaal.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de bon en/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere bon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de bon niet meer worden gebruikt.

cadeau- en kortingsbonnen uitgegeven door Weids Wonen & Slapen zijn uitsluitend inwisselbaar voor bestellingen gedaan op de websites van Weids Wonen & Slapen.

De eventuele verzend- en bezorgkosten zullen nooit onderdeel kunnen uitmaken van een cadeau- of kortingsbon en blijven integraal betaalbaar bij iedere bestelling.

cadeaubonnen zijn cumuleerbaar, maar enkel door de codes te melden aan: klantenservice@weidswonenenslapen.nl. De consument krijgt een nieuwe code toegestuurd voor het totaal van de opgestuurde cadeaubonnen. In een dergelijk geval zal de geldigheidsduur van de nieuwe bon gelijk zijn aan de bon met de vervaldatum die het dichtst ligt bij de datum van cumulatie.

Het is niet mogelijk om meerdere kortingscodes tegelijkertijd te gebruiken, per bestelling kan er één kortingscode worden verzilverd.

cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld! Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

In geval Weids Wonen & Slapen overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval er naast één of meerdere cadeaubonnen zijn gebruikt, de waarde van de cadeaubon restitueren door middel van het verstrekken van een nieuwe cadeaubon. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van een cadeaubon zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door het verstrekken van een nieuwe bon met dezelfde geldigheidsduur als de cadeaubon die gebruikt is.

Artikel 13. Conformiteit en Garantie

Weids Wonen & Slapen staat er voor in dat de artikelen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Weids Wonen & Slapen, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Weids Wonen & Slapen jegens Weids Wonen & Slapen kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14. Levering en uitvoering

Weids Wonen & Slapen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Weids Wonen & Slapen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Weids Wonen & Slapen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

De plaats van levering is het afleveradres dat de consument opgeeft aan Weids Wonen & Slapen of indien de postbode/ chauffeur niemand thuis aantreft het adres van de nabije buren.

Indien de consument dit niet wenst kan deze dat bij de bestelling expliciet vermelden.

De consument garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

De pakketten van Weids Wonen & Slapen zijn voorzien van een "track en trace code" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de consument. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het adres, zoals vermeld staat op het bestelformulier of indien er niemand aanwezig is en de postbode/chauffeur het bij de nabije buren heeft afgeleverd, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.

Alle meubels van Weids Wonen & Slapen worden, tenzij anders aangegeven, ongemonteerd afgeleverd.

Let op!! De consument dient het geleverde artikel(en) terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken van het geleverde dient de consument zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Weids Wonen & Slapen te melden. Na afloop van deze termijn, dan wel wanneer de consument het geleverde artikel in gebruik neemt wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Weids Wonen & Slapen en de consument gesloten overeenkomst.

Bij levering via transporteur of koerier: De consument dient het geleverde artikel(en) terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken van het geleverde dient de consument direct aan de chauffeur/koerier kenbaar te maken. Klachten over ontbrekende en of beschadiging artikelen kunnen na 'tekenen voor ontvangst' niet meer door Weids Wonen & Slapen in behandeling worden genomen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Weids Wonen & Slapen tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Weids Wonen & Slapen voor zichzelf heeft bedongen

Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van artikelen of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17. Klachtenregeling

Weids Wonen & Slapen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Weids Wonen & Slapen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Weids Wonen & Slapen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Weids Wonen & Slapen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de websites berusten bij Weids Wonen & Slapen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. De webwinkels zijn in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze websites (webwinkels) mag zonder schriftelijke toestemming van Weids Wonen & Slapen worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

Alle afbeeldingen/foto's, die worden/zijn getoond op Weids Wonen & Slapen zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is een copyright van toepassing. Waar u de afbeelding ook bent tegengekomen, digitaal of analoog, op het internet of in de papieren reclame, afbeeldingen die door anderen zijn vervaardigd zijn ten alle tijde auteursrechtelijk beschermt en dienen niet gebruikt te worden (digitaal of analoog, en welke vorm dan ook) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weids Wonen & Slapen. Indien u toch zonder schriftelijke toestemming gebruik maakt van de afbeeldingen/foto's van deze webwinkel (site), dan wordt u gevraagd het tonen/gebruiken van de afbeeldingen/foto's te staken en ontvangt u per direct een schadeclaim.

Artikel 19. Persoonsgegevens

Weids Wonen & Slapen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Weids Wonen & Slapen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Weids Wonen & Slapen, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Weids Wonen & Slapen handelt conform de wet: 'kopen op afstand'.

Geschillen voortvloeiende uit met de consument gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 21. Links

De websites van Weids Wonen & Slapen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Weids Wonen & Slapen geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 22. Uw rechten

U kunt altijd aan Weids Wonen & Slapen vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Weids Wonen & Slapen vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Weids Wonen & Slapen zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Weids Wonen & Slapen hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.